Kişisel Veri Bilgilendirme

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

 

 

KIVANÇ ÖZORAN (bebeksem) olarak şirketimiz, gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz: 

 

Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

 

Kişisel verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

 

Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

 

Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, 

 

Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

 

Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. 

 

Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri : 

 

• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

• Etkinlik yönetimi 

• İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi 

• “bebeksem” personel temin süreçlerinin yürütülmesi 

• “bebeksem” finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi 

• “bebeksem” hukuk işlerinin icrası/takibi 

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

• Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası 

• Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

• Talep ve şikayet yönetimi 

• Topluluk değerlerinin güvenliğinin sağlanması 

• “bebeksem” üst düzey yöneticilerine sağlanacak yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası süreçlerine destek olunması 

• “bebeksem” itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi 

• Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi 

• İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi 

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi 

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 

• Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak 

• Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme. 

 

 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi : 

 

Kişisel verileriniz, şirketimiz/şubelerimiz / internet sitemiz/ çağrı merkezimiz / ortak veya tedarikçi firmalar, anlaşmalı kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Verileriniz, 

 

-Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Portal’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, bebeksem’e Kullanıcıların kendi açık rızaları ve insiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından bebeksem’e verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir. 

 

-Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: bebeksem’in sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. 

 

bebeksem, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının bebeksem’e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

 

Kişisel Verileriniz Aktarılabileceği Kurum/Kuruluşlar :

 

VERİ AKTARIMI YAPABİLECEK KİŞİLER

 

TANIMI

 

VERİ AKTARIM AMACI

 

İş Ortağı

 

“bebeksem”’in ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Topluluk Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

 

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak

 

Tedarikçi

 

“bebeksem”’in ticari faaliyetlerini yürütürken “bebeksem”’in emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak “bebeksem”’e hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

 

“bebeksem”’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve “bebeksem”’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin “bebeksem”‘e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

 

Hissedarlar

 

“bebeksem” yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre “bebeksem”’in şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak

 

Şirket Yetkilileri

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre   “bebeksem”’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kurUluşları

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre “bebeksem”’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

 

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre   “bebeksem”’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer hukuk kişileri

 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre   “bebeksem”’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

 

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

Hukuk- Danışmanlık Birimleri

 

“bebeksem”in hizmet ilişkisi içerisinde bulunduğu danışmanlık şirketleri ve hukuk büroları

 

“bebeksem” ve/veya karşı tarafın hukuki merciler önünden hak ve menfaatlerin tesisi ile yargısal işlemlerin tesisi

 

Kargo Şirketi

 

“bebeksem”in akdi ilişki içerisinde bulunan ve amaçla uyumlu olarak sipariş tesliminin sağlanması amacıyla çalışılan kargo şirketleri

 

“bebeksem” ile satın alma ilişkisi   kuran kişilerin siparişlerinin teslimini sağlamak

 

Denetim Firmaları

 

“bebeksem”in akdi ilişki içerisinde kanuni zorunluluktan kaynaklı denetimini gerçekleştiren şirketler

 

“bebeksem”in mali, idari ve hukuki yönden denetiminin sağlanması

 

Kişisel verilen aktarılması yönünden rıza almayan hallerde ilgili kişiler ile amaca uygun ve amaçla sınırlı olmak kaydıyla paylaşılabilecektir. 

 

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. 

 

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu form ve “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI- İŞLENMESİ-SAKLANMASI-İMHASINA DAİR POLİTİKA VE KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ”nde belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir. Bu evraka www.bebeksem.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

bebeksem, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. 

 

Kişisel Verileriniz Saklanma Süresi : 

bebeksem”, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. 

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler “bebeksem”’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak “bebeksem”’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve “bebeksem”’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda “bebeksem”’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

MÜŞTERİLERİMİZİN HAKLARI: 

 

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak; 

 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz. 

 

(1) www. bebeksem.com adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun kivanc.ozoran@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

 

Veri sahibi bilgilendirme formu için lütfen info@bebeksem.com adresine e-posta gönderiniz.